ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

La sinagoga renace, la comunidad se restaura